Kleine lettertjes

Om situaties waarin cliënten een klacht hebben over NELEOS zo goed mogelijk af te handelen, werkt het kantoor met een klachtenregeling. Daarnaast zijn op alle opdrachten die aan het kantoor worden verstrekt de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn tevens na te lezen op de achterzijde van het voorblad van brieven en op de achterzijde van iedere declaratie.

 1. Neleos Legal Services is de handelsnaam van Praktijkvennootschap Neleos B.V. (hierna te noemen: NELEOS). Door middel van deze vennootschap oefent mr. A.J. van Soelen zijn advocatenpraktijk uit. Op alle reeds vervulde dan wel nog te vervullen opdrachten en op alle vervolgopdrachten die aan NELEOS zijn of worden gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of die daarmee verband houden, zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen ervan zijn voor NELEOS uitsluitend bindend indien deze specifiek zijn overeengekomen en schrifte­lijk zijn vastgelegd.
 2. Uitsluitend NELEOS geldt tegenover de opdrachtgever als opdracht­nemer. Een opdracht aan NELEOS heeft tot gevolg, dat de opdrachtnemer schade die het gevolg is van de uitvoering uitsluitend op haar kan verhalen. Van ieder recht om personen die voor de werkzaamheden zijn ingeschakeld (al dan niet met een beroep op de artikelen 6:162, 7:404 en/of 7:407 lid 2 BW) op welke grond dan ook persoonlijk aan te spreken, alsmede om jegens hen enige rechtsmaatregel te treffen, doet de opdrachtgever nadrukkelijk afstand. Het vorenstaande neemt niet weg, dat personen die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, alsmede hun rechtsopvolgers onder algemene titel, zich bij wijze van derdenbeding wel op deze algemene voorwaarden kunnen beroepen.
 3. Bij de uitvoering van een verstrekte opdracht zal NELEOS zo veel als redelijkerwijs mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Alle overeenkomsten van opdracht hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nimmer op resultaatverplichtingen.
 4. Anderen dan de opdrachtgever kunnen aan de door NELEOS verrichte werkzaamheden en aan de resultaten daarvan nimmer rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart NELEOS voor alle aan­spraken van eventuele derden ter zake.
 5. Het door NELEOS aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Wanneer met de opdrachtgever is afgesproken dat deze een voorschot dient te betalen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, zal dit voorschot met de laatste declaratie in verband met de verstrekte opdracht worden verrekend. Daar waar NELEOS dat in het belang acht van de uitvoering van een opdracht, is zij gerechtigd om bij de uitvoering daarvan derden in te schakelen. NELEOS wordt door de opdrachtgever gemachtigd om daarbij eventuele voorwaarden van die derden (zoals een beperking van aansprakelijkheid) namens deze te aanvaarden. Kosten die NELEOS ten behoeve van de opdrachtgever aan eventuele derden betaalt (zoals – maar niet beperkt tot – griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor uittreksels uit registers, vertaalkosten, kopieerkosten, koeriers­kosten en dergelijke) worden separaat en tegen kostprijs doorbelast. Voor zover vereist worden alle declaraties verhoogd met het geldende omzetbelasting-percentage. Als op een later tijdstip blijkt dat NELEOS de heffing van omzetbelasting ten onrechte achterwege heeft gelaten, is opdrachtgever alsnog tot de betaling daarvan gehouden.
 6. De termijn waarbinnen de opdrachtgever declaraties van NELEOS dient te voldoen bedraagt veertien dagen na de dagtekening daarvan. Na afloop van deze termijn is de opdrachtgever die niet tijdig heeft betaald van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien daaruit een lager bedrag volgt, zal ten aanzien van privépersonen die geen ondernemer zijn de rentevoet voor niet-handelstransacties worden gehanteerd. Eventuele bezwaren tegen declaraties schorten uitsluitend de verplichting op tot betaling van het betwiste gedeelte daarvan indien deze binnen de genoemde termijn van veertien dagen gemotiveerd en schriftelijk kenbaar zijn gemaakt.
 7. Als betaling ook na aanmaning uitblijft, wordt de opdrachtgever op de dag die volgt op de daarin genoemde uiterste betaaldatum tevens zogenoemde buitengerechtelijke incassokosten verschul­digd. De omvang daarvan wordt gesteld op 15% van het honorarium met een minimum van € 250. Indien daaruit een lager bedrag volgt, zal ten aanzien van privépersonen die geen ondernemer zijn de op www.rechtspraak.nl gepubliceerde ‘BIK-staffel’ worden gehanteerd. Ook over buitengerechte­lijke incassokosten is omzetbelasting verschuldigd, alsmede de wettelijke rente.
 8. Indien de tussenkomst van de rechter noodzakelijk blijkt om een declaratie te kunnen incasseren, is de opdrachtgever verplicht om alle daarvoor gemaakte kosten aan NELEOS te voldoen. De daarin begrepen advocaatkosten worden tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag dat niet lager is, maar mits in redelijkheid gemaakt dus wel hoger kan zijn, dan het bedrag dat volgt uit het op www.rechtspraak.nl gepubliceerde ‘Liquidatietarief’.
 9. NELEOS heeft het recht om de verdere uitvoering van lopende werkzaamheden bij niet tijdige betaling van declaraties na een daaraan voorafgaande schriftelijke mededeling op te schorten. Iedere aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende of daarmee in verband staande schade wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 10. Elke vorm van aansprakelijkheid van NELEOS in verband met de uitvoering van een opdracht (zowel die wegens toerekenbare tekortkoming als die wegens onrechtmatige daad) is beperkt tot het bedrag waarop de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids­verzekering (verzekerde som: € 5.000.000 per gebeurtenis, zijnde tevens het voor het desbetreffende jaar geldende maximum voor alle gebeurtenissen tezamen) aanspraak geeft, vermeerderd met het eventueel toepasselijke eigen risico. Als deze verzekering om welke andere reden dan ook dan verval als gevolg van niet tijdige betaling van de door NELEOS verschuldigde premie onverhoopt geen dekking biedt, is de totale aansprakelijkheid van NELEOS beperkt tot het bedrag van het door haar in rekening gebrachte honorarium ter zake van de desbetreffende (deel)opdracht met een maximum van € 25.000. Iedere aansprakelijkheid van NELEOS voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden is uitgesloten, met dien verstande dat NELEOS eventuele vorderingen die zij dientengevolge zelf jegens die derde verkrijgt aan de opdrachtgever zal overdragen. Vorderingen jegens NELEOS tot vergoeding van welke schade dan ook verjaren, tenzij deze overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zin vervallen, door verloop van twaalf maanden na de aanvang van de dag waarop de opdrachtgever met de eventuele aansprakelijkheid van NELEOS daarvoor bekend is geworden dan wel daarmee redelijkerwijs bekend had kunnen worden.
 11. Op grond van wettelijke verplichtingen kan NELEOS gehouden zijn informatie over de opdrachtgever of door deze uitgevoerde transacties aan derden te verstrekken zonder dat het is toegestaan dat aan de opdrachtgever te melden. Opdrachtgever is met deze verplichtingen bekend en aanvaardt dat NELEOS deze nakomt.
 12. De opdrachtgever is er mee bekend, dat NELEOS diens persoonsgegevens beroepsmatig en zonder melding vooraf zal gebruiken in het kader van de uitvoering van een opdracht. Daarnaast zal NELEOS deze gegevens gebruiken bij nieuwe zaken ter controle op een eventueel tegenstrijdig belang.
 13. De opdrachtgever stemt er mee in, dat NELEOS gebruik maakt van elektronische gegevens­uitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat er ondanks alle door NELEOS in acht genomen veiligheidsvoorzieningen geen absolute zekerheid kan worden gegeven tegen raadpleging daarvan door onbevoegden. NELEOS is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verlies van gegevens die worden verzonden via openbare netwerken en via netwerken en systemen van derden, dan wel door onbevoegde toegang tot die gegevens via die netwerken en systemen.
 14. Op iedere met NELEOS gesloten overeenkomst is haar (op de website gepubliceerde) klachten­regeling van toepassing.
 15. De opdrachtgever is er mee bekend dat NELEOS geen ‘gefinancierde rechtsbijstand’ verleent en ziet in het kader van het verlenen van een opdracht dan ook nadrukkelijk af van alle eventuele aanspraken daarop. Ook is de opdrachtgever er mee bekend dat NELEOS niet over een zogenoemde derdenrekening beschikt.
 16. Op de rechtsverhouding tussen NELEOS en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Van het kennis nemen van geschillen met een financieel belang boven de competentiegrens van de kantonrechter is uitsluitend de rechter te Amsterdam bevoegd.